Wednesday, 28/09/2022 - 04:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH-THCS Ngok Bay - TP Kon Tum
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân cong nhiệm vụ NH: 2017-2018

PHÒNG GD & ĐT TP KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG THCS HÀM NGHI

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  01 /TB-HT

Kon Tum, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ dối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

trường THCS Hàm Nghi năm học 2017-2018

 

Kính gửi:    - Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum;

                   - CBGV, NV trường THCS Hàm Nghi.

 

     - Căn cứ Thông tư 12/2012/TT-BNV, ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi về chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

     - Căn cứ Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

     - Căn cứ Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT, ngày 09/6/2017 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

     - Căn cứ Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT, ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

     - Căn cứ công văn số 354/PGDĐT-GDTHCS, ngày 25/8/2017 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017-2018;

     - Căn cứ tình hình thực tế của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; Hiệu trưởng trường THCS Hàm Nghi phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên như sau:

     1. Nhiệm vụ của Hiệu Trưởng:

     - Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

     - Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ trường THCS;

     - Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

     - Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

     - Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

     - Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

     - Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

     - Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

     - Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường; công tác kiểm tra nội bộ trường học.

     - Hiệu trưởng là chủ tài khoản nhà trường.

     - Hiệu trưởng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các nội dung, công tác sau:

     + Trực tiếp chỉ đạo tổ Văn-Sử và tổ Ngoại ngữ-VTM.

     + Chỉ đạo công tác Đoàn-Đội, công tác nề nếp.

     + Giảng dạy phụ đạo môn Ngữ văn khối lớp 6.

     2. Phó Hiệu trưởng có nhiệm vụ:

     - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công;

     - Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước cấp trên về công việc được giao.

     - Quản lý, chỉ đạo thực hiện về công tác chuyên môn của nhà trường;

     + Xây dựng kế hoạch hoạt động, quản  lý, điều hành về công tác chuyên môn,  HĐNGLL, nề nếp dạy - học; công tác kiểm tra nội bộ trường học.

     + Quản lý, kiểm tra, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên  môn(Sổ điểm, sổ đầu bài, Kế hoạch của tổ chuyên môn, Kế hoạch giảng dạy của GV ...);

     - Xây dựng kế hoạch của Hội đồng thi đua, khen thưởng; phụ trách hồ sơ thi đua trong năm học; sổ theo dõi thi đua khen thưởng hàng năm trong trường.

     - Chỉ đạo công tác Lao động, Thư viện-Thiết bị, Văn phòng - Thống kê và công tác ứng dụng CNTT trong nhà trường;

     - Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục THCS và công tác tuyển sinh;

     - Chỉ đạo công tác Văn-Thể, Hoạt động GDNGLL và Y tế học đường;

     - Trực tiếp chỉ đạo các tổ chuyên môn Toán-Lý, Hoá-Sinh-Địa;

     - Tham gia giảng dạy phụ đạo môn Hóa học khối lớp 8;

     - Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động, giúp Hiệu trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng uỷ quyền, hoặc khi Hiệu trưởng đi vắng;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

     3. Nhiệm vụ của Tổ trưởng chuyên môn: 

     - Tổ trưởng CM có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác chuyên môn của tổ; xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động chuyên môn và  kiểm tra theo dõi việc thực hiện chuyên môn của các thành viên trong tổ; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của giáo viên trong phạm vi tổ.

     - Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình, chất lượng bộ môn, kết quả giáo dục học sinh và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi của tổ phụ trách.

     - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;

     - Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Tổ trưởng chuyên môn quản lý sổ sinh hoạt tổ.

     - Chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo chương trình, kế hoạch dạy. Hoàn thành đầy đủ, đúng hạn qui định các yêu cầu cần báo cáo như kế hoạch giảng dạy, sổ sinh hoạt tổ, nội dung ôn tập, các báo cáo, hồ sơ khác cho BGH.

     - Có trách nhiệm phân công người dạy thay khi có tổ viên nghỉ ốm có giấy nghỉ của bệnh viện hoặc đi công tác có công văn điều động của cấp trên.

     - Tham gia cùng BGH trong công tác kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ và chuyên đề của giáo viên, nhân viên; kiểm tra hoạt động học của học sinh.

     - Thực hiện nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.

     4. Giáo viên Tổng phụ trách Đội có nhiệm vụ: 

     - Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Đội ở nhà trường. Xây dựng kế hoạch; tổ chức triển khai các phong trào thi đua đến các Chi đội; kiểm tra, đôn đốc các hoạt động nề nếp của đội viên-học sinh trong nhà trường.

     - Triển khai các hoạt động của Đội theo kế hoạch của HĐĐ thành phố và phối hợp hoạt động với địa phương.

     - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động nề nếp, các qui định, các hoạt động của học sinh trong nhà trường.

     - Quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản của Đội đã được giao.

     - Kết hợp cùng các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động theo chủ điểm ( 20/11, 22/12, 26/3….)

     - Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.

     5. Nhiệm vụ của giáo viên phổ cập giáo dục: 

     - Thực hiện tốt công văn chỉ đạo cấp trên về công tác phổ cập.

     - Làm thư ký Ban chỉ đạo PCGD của xã; tham mưu với Ban chỉ đạo PCGD xã về kế hoạch, phân công nhiệm vụ, triển khai thực hiện công tác PCGD tại các trường và khu dân cư toàn xã Ngok Bay.

     - Thực hiện một số công việc khác do Ban giám hiệu phân công.

     6. Nhiệm vụ của Giáo viên bộ môn:

     - Dạy đúng theo phân công chuyên môn, kế hoạch và chương trình dạy học.

     - Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, quy chế hoạt động nhà trường trên lĩnh vực của mình phụ trách.

     - Tham gia công tác PCGD của nhà trường và địa phương.

     - Phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, ... để thực hiện nhệm vụ giáo dục toàn diện học sinh.

     - Tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp để góp ý giúp đỡ đồng nghiệp và nâng cao trình độ CM, tay nghề.

     - Thực hiện các công việc khác khi được BGH phân công.

     7. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

     - Sinh hoạt dưới cờ: Đầu tuần vào sáng hoặc chiều ngày thứ hai, gồm lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và học sinh.

     - Sinh hoạt lớp: Giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch sinh hoạt lớp; sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.  

     - Tổ chức phối kết hợp giữa xã hội-nhà trường-gia đình trong việc giáo dục đạo đức học sinh của lớp. Tích cực, chịu khó, kiên trì vận động học sinh ra lớp, đi học chuyên cần và tuyên truyền vận động phụ huynh tạo điều kiện cho con em đi học đạt kết quả tốt.

     - Giáo viên chủ nhiệm giám sát, quản lý học sinh thực hiện các nhiệm vụ của Đội, có sự phối hợp chặt chẽ với Ban nề nếp và các giáo viên bộ môn trong theo dõi việc học sinh thực hiện các quy định về nề nếp của Liên đội đã đề ra.

     - Tổ chức các HĐNGLL theo kế hoạch của nhà trường, hoạt động đội.

     - Quản lý tốt học sinh của lớp phụ trách trong các buổi hoạt động tập thể do nhà trường, liên đội tổ chức.

     8. Nhiệm vụ cụ thể của các giáo viên:

      Có bảng phân công chuyên môn của các tổ kèm theo.

     9. Nhân viên văn thư:

     - Nhân viên Văn thư thực hiện công việc văn phòng, thống kê, báo cáo.

     - Có nhiệm vụ lập công tác tháng cho trường và thông báo cho các tổ.

     - Nhận và quản lý bằng tốt nghiệp của học sinh, trả bằng theo lịch đã được thông báo.

     - Ghi chép sổ công văn đi, đến. Lưu các công văn đi đến trong máy tính và trong hồ sơ của nhà trường. Có trách nhiệm chuyển các loại công văn đi, đến.

     - Thực hiện một số công việc khác do Ban giám hiệu phân công.

      10. Nhân viên kế toán:

     - Phụ trách các công việc của nhân viên kế toán theo quy định của ngành.

     - Đề xuất phương án và thảo các hợp đồng lao động trong nhà trường.

     - Có kế hoạch, hồ sơ thu chi các khoản quỹ của nhà trường hợp lý và tiết kiệm. Phụ trách phần bảo hiểm y tế của học sinh; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách. Theo dõi và cập nhật số Bảo hiểm củaCBGVNVtrong trường.

     - Kết hợp với thủ quỹ hoàn thành đủ, hợp lý các hồ sơ thu chi trong nhà trường.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban giám hiệu phân công.

     11. Nhân viên Y tế:

     - Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế cho năm học, trinh lãnh đạo phê duyệt và tổ chức thực hiện

     - Sơ cứu và xử lý ban đầu các bệnh thông thường, quản lý tủ thuốc, y dụng cụ.

     - Tổ chức các chương trình y tế được đưa vào trường học, quản lý hồ sơ sức khoẻ học sinh và hồ sơ công tác y tế học đường của nhà trường.

     - Sơ kết, tổng kết công tác y tế trường học, báo cáo thống kê y tế học đường theo quy định.

     - Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường:

     + Chỉ đạo thực hiện các yêu cầu vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường trong nhà trường.

     + Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng bệnh, phòng dịch theo lịch hoạt động của trường và theo yêu cầu của y tế địa phương

     - Thời gian làm việc kiêm nhiệm tại trường là một ngày rưỡi/ tuần (ngày thứ Tư và chiều thứ Năm) theo giờ hành chính.

     12. Nhân viên bảo vệ:

     - Nhân viên Bảo vệ  chịu trách nhiệm bảo vệ cở sở vật chất của trường. Quyền hạn, nhiệm vụ được quy định cụ thể trong hợp đồng lao động.

     - Theo dõi và hiệu lệnh trống các tiết lên lớp và hoạt động của nhà trường.

     - Thực hiện công tác vệ sinh khu hiệu bộ, bơm nước phục vụ sinh hoạt của CBGVNV và học sinh nhà trường.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban giám hiệu phân công.

 

     Nội dung công việc được giao ở mỗi cương vị trên sẽ có sự thay đổi  khi có sự biến động về tình hình nhân sự của nhà trường (Sẽ có thông báo trên hội đồng SP)

 

Nơi gửi:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng GD&ĐT Tp (B/c);

  - Chi bộ nhà trường (B/c);

  - Công đoàn CS trường (P/h);

  - Các tổ CM trường (T/h);

  - Lưu VP                                                                                      Nguyễn Văn Đường


Tác giả: Ham Nghi
Nguồn:hamnghi.kontumcity.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 09 : 392
Năm 2022 : 1.420